25 augusti 2023 Uppdaterad: 10 juli 2024

Hur får vi ordning på vården?

Äldrevården ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. Dagens äldre är vitala och har många gånger förutsättningarna att leva ett rikt liv långt upp i åren. Därför ser vi i Moderaterna att det är oerhört viktigt och centralt att få råda över sig själv och sin situation. I grunden är det en frihetsfråga. Samtidigt måste alla äldre i Södertälje få känna sig trygga och glada. Vi tar den psykiska ohälsan och ensamheten bland våra äldre på största allvar. En kommun som under flera år gjort hundratals miljoner i vinst och samtidigt har haft äldre som mår dåligt har prioriterat fel. Den felprioriteringen vill vi rätta till.

I framtiden blir vi fler äldre i samhället i förhållande till yngre aktiva i arbetslivet. Färre ska stötta fler. För att möta framtiden måste vi därför utveckla en effektiv och hållbar resursanvändning. Här blir digitaliseringen som omsorgskontoret arbetar med väldigt viktigt. Den framtida utvecklingen omfamnar strategier som betonar evidensbaserat arbete och ett salutogent förhållningsätt, det vill säga att fokusera på vilka faktorer som vidmakthåller hälsa, snarare än vad som orsakar sjukdom.

Vi i Moderaterna menar att det är en grundläggande trygghet att själv få bestämma vem som ska hjälpa till med vård och omsorg. Valet ska kunna ligga hos brukaren – eller hos den som har en släkting som får stöd. Vi menar även att brukare ska ha färre omsorgskontakter för att skapa högre trygghet. Det är rimligt att inte behöva träffa fler än sju olika personer på en och samma månad. För att det ska bli möjligt krävs att kommunen jobbar mer aktivt med schemaläggning. Vi menar även att antalet vårdkontakter ska redovisas i verksamhetsplaneringen för omsorgskontoret framöver. En annan aspekt på kvalitet inom äldreomsorgen – och som inte ska underskattas – är vikten av att personalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna göra sig förstådda i kontakten med brukaren.

Vi i Moderaterna vill fokusera på att höja kvaliteten på omsorgen, men det finns stora utmaningar inom dels budgetering och prognostisering, dels i utförande. Detta är bakgrunden till att vi anser att kommunen ska fortsätta verka inom LOU (lagen om offentlig upphandling) för att höja kvaliteten inom vår egen verksamhet. Samtidigt ser vi det önskvärt och möjligt att ta in flera externa aktörer. Men det måste ske inom ramen för LOU.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har lagt ett uppdrag om att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom hemtjänsten.

• Vi vill fortsätta det omställningsarbete som omsorgskontoret befinner sig i. Framtidens omsorgskontor ser att gruppen äldre ökar och arbetet måste ske mer effektivt, utan att ge avkall på kvalitet. Detta ska ske bland annat genom digitala lösningar som stödjer brukarnas egenmakt.

• Vi vill stärka planeringen beträffande budgetering och schemaläggning. Den återkommande underfinansieringen som varit måste förändras. Vi vill även arbeta för bättre schemaläggning. Brukare ska inte behöva ha fler än sju olika personer på en och samma period.

• Vi vill tillsätta extra medel för att utrota äldres ensamhet. Den psykiska ohälsan bland våra äldre måste minska.

• Vi vill öka valfriheten till att välja leverantör av omsorg, inom LOU.

Ta ställning och dela artikeln