27 november 2023 Uppdaterad: 27 november 2023

Vi ska göra vårt bästa så att även Metin Hawsho förstår

Metin Hawsho (L) skriver i ett debattinlägg att det är svårt att tolka den budget som vi tagit fram tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi förstår att det kan vara svårt att ta till sig all information i kommunens högsta styrande dokument, så vi ska försöka förklara så att även Liberalerna förstår.

Metin lyfter fram de fem stora prioriteringarna som vår budget bygger på. Dessa kom vi, S och MP fram till att vi skulle arbeta med när vi bildade vår majoritet förra året. Vi enades om att fokusera på att lösa de problem som vår kommun står inför och att lämna det politiska kaos som rått innan.

De fem prioriteringar är, vilket även tydligt framgår i budgeten: stärkt skola och barns uppväxtvillkor, trygghet och säkerhet, en utvecklad arbets- och näringslivspolitik, stärkt grön omställning, samt ordning och reda i kommunens ekonomi.

Prioriteringarna ligger till grund för vår budget och för vår politiska inriktning för hela mandatperioden. Inte svårare än så.

Vi går vidare till de tio KF-mål som därefter lyfts. Kommunfullmäktige ska i mål och budget fastställa mål för kommunens verksamheter att utgå ifrån. Samtliga nämnder ska styra mot målen och alla verksamheter ska arbeta utifrån dessa. KF-målens syfte är alltså att vara övergripande mål som nämnderna sedan bryter ned i verksamhetsmål. Detta innebär också att alla nämnder har olika sätt att arbeta mot ett mål, till exempel målet att barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor. Där kan vi anta att utbildningsnämnden kommer ta fram indikatorer utifrån deras utbildningsuppdrag medan tekniska nämnden snarare fokuserar på att skapa trygga och säkra skolvägar och områden för barn att vistas i. Även detta förklaras i budgeten.

Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag.

Däremot förklaras det inte i Liberalernas förslag hur till exempel omsorgsnämnden ska bidra till att ”elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska inklusive svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)” ska öka till 89 procent, som är ett av de mål som presenteras. Målen som Liberalerna presenterar i sin budget för hela kommunen berör enskilda verksamheter vilken är tvärtemot hur målstyrningen för kommunfullmäktige fungerar.

Liberalerna och Metin Hawsho menar att majoritetens budget är ”för detaljstyrande” samtidigt som deras eget förslag till målstyrning innehåller detaljer på individnivå. Vi håller med Hawsho om att politiken ska säga vad som ska göras. Det är det som är politikens roll och syfte och vår budget pekar tydligt ut vad vi vill göra. Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag. Vi ser fram emot att få höra mer om Liberalernas förslag under budgetdebatten på måndag, där kan vi även svara närmare på Metins Hawshos många frågor.

Maria Frithz Warg (M)

Kommunalråd

Ta ställning och dela artikeln