En ny styrelse är vald

Den 7 februari ägde Moderaterna i Södertäljes årsmöte rum i Södertälje stadshus där en ny styrelse valdes fram att leda arbetet under 2024.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i vår organisation och har till uppgift att välja styrelse för arbetet inom föreningen för det kommande verksamhetsåret. 2024 är ett år som kommer bjuda på mycket för Moderaterna i Södertälje. Vi inleder med ett EU-val under våren och fortsätter därefter med att ytterligare utveckla Södertälje som kommun.

Jag är ärad över förtroendet att få leda vår förening genom ett så händelserikt år som 2024

Daniel Thepper, nyvald ordförande

För att leda arbetet och föreningen valdes en ny föreningsstyrelse för verksamhetsåret:

Ordförande
Daniel Thepper

Vice ordförande
Alexander Rosenberg

Ledamöter
Per Holmgren
Göran Karlsson
Katarina Seppänen
Daniel Danial
Josef Larsen
Noel Munigala
Anna Liljekvist
Sandro Banovac
Mikael Grennard
Ackad Barsom

En ansvarsfull budget för kommande år

I dag fattar vi beslut om och fastställer det viktigaste styrdokumentet i kommunen – mål och budget för kommande år. Det visar i vilken riktning kommunen ska gå, prioriterade åtgärder, övergripande mål och fördelning av kommunens finanser.

Vi lever i en tuff tid. 2024 ser ut att bli ett av de ekonomiskt svåraste åren på länge. Därför är det av största vikt att ta ansvar och fokusera på att åtgärda de problem och utmaningar vi står inför. Därför presenterar vi en stram budget med tydliga prioriteringar. Kommunen ska gå stark ur denna prövning med ett positivt resultat på sista raden.

I majoriteten för Södertälje är vi tre partier som styr tillsammans och som tar det politiska ansvaret för de kommande åren på mycket stort allvar. Vi är tydliga. Vi ska stärka skolan och barns uppväxtvillkor, vi ska bekämpa den grova organiserade brottsligheten och välfärdsbrottligheten, utveckla arbetsmarknaden och näringslivet och stärka den gröna omställningen för framtiden.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra.

Allt detta prioriterar vi samtidigt som vi tar ansvar för kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat men mer kan göras för att fortsätta förbättra och utveckla våra skolor. Arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet och arbetet med att få fler i egen försörjning intensifieras. Näringslivet i Södertälje växer och därmed kravet på ett välfungerande och gott näringslivsklimat. Södertälje kommun har rankats till Sveriges nionde bästa miljökommun och det arbetet ska fortsätta och stärkas.

Allt detta gör vi samtidigt som vi bibehåller ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi även framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i stadskärnan och i våra kommundelar med inspirerande och stimulerande platser för invånare och besökare att ta del av.

Läget är tufft, men med tydliga prioriteringar i ryggen är vi hoppfulla inför framtiden. Målen och vägen framåt är tydliga. Vi fokuserar på det som är viktigt, i dag, i morgon och i framtiden. Vi tar ansvar för en hållbar framtid.

Boel Godner (S)

Alexander Rosenberg (M)

Lars Greger (MP)

Vi ska göra vårt bästa så att även Metin Hawsho förstår

Metin Hawsho (L) skriver i ett debattinlägg att det är svårt att tolka den budget som vi tagit fram tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi förstår att det kan vara svårt att ta till sig all information i kommunens högsta styrande dokument, så vi ska försöka förklara så att även Liberalerna förstår.

Metin lyfter fram de fem stora prioriteringarna som vår budget bygger på. Dessa kom vi, S och MP fram till att vi skulle arbeta med när vi bildade vår majoritet förra året. Vi enades om att fokusera på att lösa de problem som vår kommun står inför och att lämna det politiska kaos som rått innan.

De fem prioriteringar är, vilket även tydligt framgår i budgeten: stärkt skola och barns uppväxtvillkor, trygghet och säkerhet, en utvecklad arbets- och näringslivspolitik, stärkt grön omställning, samt ordning och reda i kommunens ekonomi.

Prioriteringarna ligger till grund för vår budget och för vår politiska inriktning för hela mandatperioden. Inte svårare än så.

Vi går vidare till de tio KF-mål som därefter lyfts. Kommunfullmäktige ska i mål och budget fastställa mål för kommunens verksamheter att utgå ifrån. Samtliga nämnder ska styra mot målen och alla verksamheter ska arbeta utifrån dessa. KF-målens syfte är alltså att vara övergripande mål som nämnderna sedan bryter ned i verksamhetsmål. Detta innebär också att alla nämnder har olika sätt att arbeta mot ett mål, till exempel målet att barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor. Där kan vi anta att utbildningsnämnden kommer ta fram indikatorer utifrån deras utbildningsuppdrag medan tekniska nämnden snarare fokuserar på att skapa trygga och säkra skolvägar och områden för barn att vistas i. Även detta förklaras i budgeten.

Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag.

Däremot förklaras det inte i Liberalernas förslag hur till exempel omsorgsnämnden ska bidra till att ”elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska inklusive svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)” ska öka till 89 procent, som är ett av de mål som presenteras. Målen som Liberalerna presenterar i sin budget för hela kommunen berör enskilda verksamheter vilken är tvärtemot hur målstyrningen för kommunfullmäktige fungerar.

Liberalerna och Metin Hawsho menar att majoritetens budget är ”för detaljstyrande” samtidigt som deras eget förslag till målstyrning innehåller detaljer på individnivå. Vi håller med Hawsho om att politiken ska säga vad som ska göras. Det är det som är politikens roll och syfte och vår budget pekar tydligt ut vad vi vill göra. Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag. Vi ser fram emot att få höra mer om Liberalernas förslag under budgetdebatten på måndag, där kan vi även svara närmare på Metins Hawshos många frågor.

Maria Frithz Warg (M)

Kommunalråd

Majoritetens förslag till Mål och budget 2024-2026

Denna budget är en av de stramaste som lagts på många år med tydliga prioriteringar kring vilka åtgärder som ska genomföras. 2024 blir ett tufft år ekonomiskt, men Södertälje kommun står stark och stadig. Målen och vägen framåt är tydliga. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Ansvar i en föränderlig tid

De svåra frågor som Södertälje kommun hanterar går att lösa. Vi ska ge barn och unga goda uppväxtvillkor, kraftsamla mot den grova organiserade brottsligheten, få fler i arbete och vidta offensiva åtgärder för miljö och klimat.

Trots utmaningar finns det mycket positiv utveckling i kommunen. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat, arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet, näringslivet är starkt och växer och Södertälje kommun har rankats som Sveriges nionde bästa miljökommun. Det är ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i hela kommunen med vackra och roliga platser för invånare och besökare att mötas på.

Med denna budget levererar vi en ekonomi i balans och med ett, om än lägre, positivt resultat på sista raden.

I budget för 2024 prioriteras dessa områden:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi

Nu inför vi företagslotsfunktion i Södertälje

Den 25 september infördes en ny lotsfunktion i Södertälje kommun inriktad mot att ge bättre service till kommunens företag i deras kontakt med kommunen.

Lotsfunktionen ska fungera som en väg in till kommunen och möjliggöra samordning av frågor och ärenden från företagare i kommunen. Vid kontakt med kommunens kontaktcenter kommer man nu som företagare kunna ange att ens ärende rör sig om just företagsfrågor och få hjälp direkt. Har man flera ärenden inom kommunen får man möjlighet till ett så kallat ”dukat bord” där kontaktpersoner och handläggare från flera olika kontor och avdelningar i kommunen närvarar på ett och samma möte med företagaren och hela ärendet kan handläggas samtidigt och samordnat.

Denna funktion är en del av den näringslivsstrategi som kommunen fastställt och implementeringen ligger under den nya arbets- och näringslivsnämnden som leds av det moderata kommunalrådet Maria Frithz Warg.

Krafttag i arbetet mot ett bättre företagsklimat

Den 4:e september startar den nytillsatta arbets- och näringslivsnämnden igång sitt arbete med Moderaternas kommunalråd Maria Frithz Warg som ordförande.

Nämnden tar över ansvaret för kommunens arbete kring arbets- och näringslivsfrågor och vuxenutbildningen. Målet med nämndens arbete är att få fler människor i arbete och egen försörjning genom fokus på utbildning och kompetenshöjning samt stimulera det lokala näringslivet och dess behov.

”Mitt mål med nämndens arbete den första tiden är att skapa förutsättningar för att ge alla Södertäljebor möjligheter till ett meningsfullt arbete och egen försörjning. På så sätt också öka möjligheterna till valfrihet i livet.” – säger Maria Frithz Warg.

”Jag förstår MUF:s frustration”

Jag vill tacka Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Södertälje för insändaren om den nya fritidsgården i Ronna. 

Jag förstår MUF:s frustration. Satsningen är kostsam och vi står inför en rad andra utmaningar i Södertälje som också behöver finansieras. Anledningen till att M inte gått emot projektet är att vi var sena in i processenNär vi väl bildade majoritet med S och MP så var beslutet om fritidsgården redan fattatDärefter har vi verkat för att införa en investeringsberedning som kommer att granska förslag på just sådana här investeringar framöver. 

Även om vi Moderater kanske hade önskat oss en mindre kostsam lösning tror vi att fritidsgården nu kan bli en tillgång för Södertäljes unga och vi kommer jobba för att den utnyttjas på bästa sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att denna satsning inte utesluter de satsningar MUF föreslår. Jag är överens med MUF om att vi bör satsa på utbildning, mentorskap, stödprogram och att förbättra ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden. Detta är åtgärder vi Moderater jobbar för i majoritets- såväl som minoritetsställning och som jag driver i utbildningsnämnden och inte minst kommer att driva i den nya nämnden, arbets- och näringslivsnämnden. Att vi över huvud taget har en arbets- och näringslivsnämnd är ett resultat av moderat politik.  

Moderaterna vill idag verka för att den beslutade dyrbara investeringen kommer Södertäljeborna till gagn och vi kommer jobba hårt för att styra upp framtida investeringar.

Maria Frithz Warg
Kommunalråd och arbets- och näringslivsnämndens ordförande