Vård & omsorg

Äldrevården ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. Dagens äldre är vitala och har många gånger förutsättningarna att leva ett rikt liv långt upp i åren. Därför ser vi i Moderaterna att det är oerhört viktigt och centralt att få råda över sig själv och sin situation. I grunden är det en frihetsfråga. Samtidigt måste alla äldre i Södertälje få känna sig trygga och glada. Vi tar den psykiska ohälsan och ensamheten bland våra äldre på största allvar. En kommun som under flera år gjort hundratals miljoner i vinst och samtidigt har haft äldre som mår dåligt har prioriterat fel. Den felprioriteringen vill vi rätta till.

I framtiden blir vi fler äldre i samhället i förhållande till yngre aktiva i arbetslivet. Färre ska stötta fler. För att möta framtiden måste vi därför utveckla en effektiv och hållbar resursanvändning. Här blir digitaliseringen som omsorgskontoret arbetar med väldigt viktigt. Den framtida utvecklingen omfamnar strategier som betonar evidensbaserat arbete och ett salutogent förhållningsätt, det vill säga att fokusera på vilka faktorer som vidmakthåller hälsa, snarare än vad som orsakar sjukdom.

Vi i Moderaterna menar att det är en grundläggande trygghet att själv få bestämma vem som ska hjälpa till med vård och omsorg. Valet ska kunna ligga hos brukaren – eller hos den som har en släkting som får stöd. Vi menar även att brukare ska ha färre omsorgskontakter för att skapa högre trygghet. Det är rimligt att inte behöva träffa fler än sju olika personer på en och samma månad. För att det ska bli möjligt krävs att kommunen jobbar mer aktivt med schemaläggning. Vi menar även att antalet vårdkontakter ska redovisas i verksamhetsplaneringen för omsorgskontoret framöver. En annan aspekt på kvalitet inom äldreomsorgen – och som inte ska underskattas – är vikten av att personalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna göra sig förstådda i kontakten med brukaren.

Vi i Moderaterna vill fokusera på att höja kvaliteten på omsorgen, men det finns stora utmaningar inom dels budgetering och prognostisering, dels i utförande. Detta är bakgrunden till att vi anser att kommunen ska fortsätta verka inom LOU (lagen om offentlig upphandling) för att höja kvaliteten inom vår egen verksamhet. Samtidigt ser vi det önskvärt och möjligt att ta in flera externa aktörer. Men det måste ske inom ramen för LOU.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har lagt ett uppdrag om att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom hemtjänsten.

• Vi vill fortsätta det omställningsarbete som omsorgskontoret befinner sig i. Framtidens omsorgskontor ser att gruppen äldre ökar och arbetet måste ske mer effektivt, utan att ge avkall på kvalitet. Detta ska ske bland annat genom digitala lösningar som stödjer brukarnas egenmakt.

• Vi vill stärka planeringen beträffande budgetering och schemaläggning. Den återkommande underfinansieringen som varit måste förändras. Vi vill även arbeta för bättre schemaläggning. Brukare ska inte behöva ha fler än sju olika personer på en och samma period.

• Vi vill tillsätta extra medel för att utrota äldres ensamhet. Den psykiska ohälsan bland våra äldre måste minska.

• Vi vill öka valfriheten till att välja leverantör av omsorg, inom LOU.

Ekonomi

Vi ser idag ett tufft ekonomiskt läge, både för medborgare och företagare, där räntehöjningar, inflation och ökad arbetslöshet präglar vår vardag. I tider som dessa, med stora sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar krävs en ansvarsfull ekonomisk politik mer än någonsin. En politik som vet var och när vi behöver vara mer restriktiva men som samtidigt skapar förutsättningar för att underlätta de utmaningar vi nu ser.  

Södertälje kommuns verksamheter och bolag ska präglas av hög kvalitet, god service och effektivitet där de resurser som tilldelas används klokt och målinriktat. Vi menar att all verksamhet ska bedrivas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Värdet av att kommunala investeringar genomförs har stor betydelse för utvecklingen av kommunens verksamheter, det lokala näringslivet och södertäljeborna. Därtill är en fungerande uppföljning av stor vikt för att säkra god kvalitet inom de kommunala verksamheterna. Därför har vi moderater, tillsammans med den övriga majoriteten, återinfört en investeringsberedning som ska följa upp och granska kommunens investeringar samt säkerställa att de genomförs. Detta är ett steg i rätt riktning för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. Vi kommer ta fler steg.

I stället för fler höga skatter behöver Södertälje fler som jobbar och betalar skatt. En ansvarsfull och ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i moderat politik. Vi tror inte att höga skatter i sig självt har ett egenvärde utan menar att värdet ligger i hur skattepengar prioriteras och används. Politikens prioriteringar ska gynna invånarna inte straffa dem. Genom att prioritera skattepengar rätt är det också möjligt att sänka skatten. Södertälje ska vara en ekonomiskt hållbar kommun både för medborgare och företagare.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har infört en investeringsberedning för att få ordning på kommunens investeringar.

• Vi vill minska den politiska organisationen. Vi menar att nämnder med tydligt politiskt ansvar är bra. Antalet kan växa, men ser inget behov av att dessa har lika många ledamöter som idag, vi vill sänka till nio stycken.

• Vi vill stärka kommunen som arbetsgivare. Låg genomförandegrad eller långsam kommunal service handlar ofta om en pressad organisation. God förvaltning kräver gott ledarskap. Personal ska trivas och stanna i Södertälje. Alla löner ska sättas individuellt, det ska löna sig att göra ett extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män får förekomma.

• Vi vill sänka kommunalskatten.

• Vi vill skapa en effektiv kommunal organisation.

Hållbarhet & miljö

Södertälje har möjligheten och potentialen att bli den ledande och mest intressanta hållbara kommunen i Sverige. Vi i Moderaterna vill ta vara på den möjligheten. Vi tror på innovation, ny teknik och att skapa möjligheter att göra rätt. Vi tror också att det skapar en kommun människor vill bo i, en kommun som människor flyttar till – inte från. Vi är inte framme, men vi har idéerna för att ta oss dit.

För att en ansvarsfull miljö- och klimatpolitik ska få effekt måste den utgå från hur resurser används i nuläget och på vilket sätt de bättre hade kunnat användas. Den kraftiga utbyggnadstakt som präglat de senaste åren och som uppstått i och med bygghetsen har haft stor påverkan på miljön. Därför har vi i Moderaterna, sen vi ingick i majoriteten, sett till att slopa det tidigare målet om 20 000 nya bostäder. Fokus ska ligga på kvalitet, inte kvantitet. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill ta större hänsyn till effekterna på miljö när kommunal mark exploateras och se till hur de tillgängliga resurserna används på bästa sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inget egenvärde i att bygga ut en kommun på ett sätt som kraftigt fördärvar miljön.

Moderaternas politik tar avstamp i att både klimatet och tillväxten ska gå vinnande ur utvecklingen av Södertälje. Genom att ställa höga krav på energianvändningen och koldioxidhalten är det möjligt att bygga nytt samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Därför vill vi ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp. Vi vill även eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning. Det finns goda exempel på kommuner som ökat exempelvis användandet av trävaror i byggkonstruktionen för att på så sätt minska användningen av begränsade resurser som grus och betong.

Vi vet att satsningar på grönområden i stad och på landsbygd, ren luft och friska vattendrag är förutsättningar för att skapa ett gott liv, både för människan och miljön. Vi vet att arbetet med hållbarhet och miljö är avgörande för södertäljebornas välbefinnande och Södertäljes fortsatta utveckling och vi är beredda att ta ansvar. Södertälje ska bli den hållbara kommun vi kan vara.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för hållbart byggande.

• Vi har slopat målet om 20 000 nya bostäder för att istället fokusera på hållbarhet och kvalitet.

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för laddinfrastruktur, det ska inte vara dina skattepengar som betalar någon annans el till bilen.

 Vi vill tänka utifrån klimatsmart energi. Vi vill nyttja lokal kraftvärmeproduktion i högre grad, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara transporter. Vi vill också eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning.

• Vi vill satsa på restaurering av våra sjöar och vattendrag. Vi vill återskapa fiskvandringsvägar och ser våtmarker som en viktig del i klimatåterställningen för att minska växthusgaser. Vi vill även införa livscykelanalyser på utsläpp vid byggnation och samhällsplanering.

Vi vill ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp (LCA)Kraven leder till att de som väljer att etablera sin verksamhet i Södertälje är med och bidrar till en positiv utveckling inom energi- och klimatfrågan.

Vi vill säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår gemensamma miljö. Vi vill se en mer teknikneutral hänsyn till anläggningstyper, så länge de uppfyller kravställningen enligt lag. Enskilda avlopp skall ingå i vårt cirkulära system, bidra till vår biogasproduktion och avfall återföras till vårt kommunala reningsverk.

• Vi vill ha en infrastruktur som stödjer klimatet. Vi vill bygga cykelleder mellan Södertälje, Enhörna, Järna och Hölö och vi vill ta fram en strategi för laddinfrastruktur. Vi ska främja elektrifieringen av transportsektorn och inkludera de kommunala bostadsbolagen för att se till att vi skapar en fungerande marknad för fristående aktörer.

Trygghet & säkerhet

Att din kommun ska vara säker och trygg borde vara en självklarhet – men tyvärr är det inte så. Vi vill att Södertälje ska vara en kommun där du slipper läsa om skjutningar, bilbränder och kriminella som lever på vår gemensamma välfärd. En kommun där unga flickor vågar gå hem på kvällarna. Där du som förälder inte behöver oroa dig för huruvida ditt barn kommer hem med sin vinterjacka eller inte efter skoldagen.

Vi i Moderaterna tror på att hålla två tankar i huvudet samtidigt – att sätta grovt kriminella på långa fängelsestraff – samtidigt som vi skapar en skola där alla barnen får möjlighet att lyckas. Vi vet att det förebyggande arbetet är alldeles nödvändigt för att skapa en trygg och säker kommun, och där är skolan den viktigaste komponenten. Vi menar att en väl fungerande skola är den bästa biljetten för att unga ska undvika kriminalitet. Men vi vet också att vi samtidigt behöver fokusera på trygghetsskapande insatser så som belysning och trygghetskameror. Sådana insatser har fördelen att bidra med såväl förebyggande effekt, som att bidra vid en polisutredning. Belysningen på allmänna platser måste förbättras och fler trygghetskameror på fler platser behöver sättas upp. Kameror innebär alltid en avvägning, olika värden ställs mot varandra, men vi ser att de behövs och vi förespråkar dem. Vi kommer arbeta intensivt med att identifiera och åtgärda otrygga miljöer och bekämpa mängdbrott.

I Södertälje ska vi inte ha några särskilt utsatta områden och då krävs att kommunen gör vad som är möjligt för att mota bort all form av brottslighet som spär på otryggheten. Trots att ansvaret för denna fråga ligger hos staten, genom lagstiftning, polis och domstolar, har kommunen ändå möjlighet att göra insatser som leder i rätt riktning. Moderaterna i Södertälje vill att lokalpolisområdet ska avsätta fler poliser som arbetar ”nära” medborgaren. I nuläget klarar inte alltid polisen detta. Vi anser därför att vidareutbildade ordningsvakter ska ges möjlighet att verka för att skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider.

Samarbetar lyckas vi. Men kommunen har också ett särskilt ansvar. Genom att kombinera trygghetskameror, ordningsvakter och skapa fler trygga stråk kan vi utnyttja våra kommunala medel för att södertäljeborna ska uppleva en trygg utemiljö. Men många gånger är brott också osynliga och saker sker tillexempel i hemmet. Hedersrelaterat våld är ett typiskt brott som vi är medvetna om men som är svårt att komma åt. Därför kommer vi verka för att kartlägga och motverka hedersrelaterat våld. Vi kommer aldrig acceptera hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Södertälje ska vara en trygg plats för alla.

Vad vi har gjort och vad vi vill

Vi vill arbeta med trygga stråk. Det betyder att vi vill tillför en trygghetspeng för infrastruktur. Vi dubblerar belysningen och inför fler papperskorgar vid gång- och cykelvägar.

Vi vill anlita kommunala ordningsvakter. Dessa ska röra sig i utsatta områden och även om de inte kan ersätta polisen kan de markera närvaro och minska brott.

Vi vill installera trygghetskameror. Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot varandra. Men vi har valt: kameror behövs.

Vi vill utveckla vårt lokala avhopparprogram för gängkriminella. Lägga resurser på upphandling, tillsyn och uppföljning. Vi måste säkra att unga inte fortsatt insocialiseras i kriminella strukturer.

Vi vill fokusera på förebyggande insatser. Den viktigaste åtgärden för att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminalitet är att få föräldrarna i arbete och få ungas skolgång att lyckas.

Vi vill fortsätta och förstärka arbetet mot välfärdsbrottslighet. Vi vill fyrdubbla bemanningen inom kommunen med de som arbetar med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk och bedrägerier. Kriminella ska aldrig kunna sko sig på skattebetalarna.

Skola & utbildning

Moderat skolpolitik ser att alla barn ska ha samma chans till ett gott liv och att skolan har en avgörande roll. En bra skola är avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig den framtid de drömmer om. Den är början till klassresan för barn. En misslyckad skolgång ökar risken för kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. En lyckad skolgång kan betyda allt och lite till.

Kommunens ansvar är hela Södertälje och alla elever är viktiga. Vi vill att Södertälje ska vara en kommun som ser alla elever, även dem i friskolor. Vi är huvudman för den kommunala skolan men vill följa resultaten för samtliga. För Moderaterna är skolan så fundamental att kommunens ansvar inte slutar med huvudmannaskapet. Kommunen ska se varje elev som en tillgång, som en del av Södertälje, även de som väljer att gå i friskolor. Debatten om kommunalskola eller friskola har delvis fel inriktning. Fokus måste handla om lärande och kunskap. Den Moderata inställningen är att förbättra friskolan istället för att avveckla den och att båda skolformerna behövs. Kommunala skolor och friskolor kompletterar och inspirerar varandra. Att få välja skola är en möjlighet.

Södertälje ska vara en kunskapskommun och vårt ansvar börjar redan i förskolan. Där skapas trygghet, en grund för det svenska språket och förutsättningar för att utvecklas i högre skolklasser. Kunskap börjar med den enskilda människan, det handlar om utveckling, nyfikenhet, lusten att lära och möjligheten att få just det. Där börjar kunskapskommunen.

I Södertälje ska alla få en chans att utvecklas på det sätt som passar dem bäst. Vår utgångspunkt är att barn är olika och behöver olika form av stöd. Studiesvaga kan behöva extra stöd inom ett skolämne och studiestarka kan behöva extra utmaningar. Vi vill skapa goda förutsättningar för både studiebegåvade elever som strävar efter goda betyg och de eleverna med särskilda behov. Skolan ska vara en plats för alla.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har påbörjat arbetet med en stärkt studie- och yrkesvägledning.

• Vi har påbörjat arbetet med att få en ny skola i Enhörna.

• Vi arbetar för goda förutsättningar för både studiebegåvade elever som strävar efter goda betyg samt för de med särskilda behov

• Vi gör samtliga elevers skolresultat till kommunens angelägenhet – vi följer upp friskolorna. Vårt huvuduppdrag är att utveckla den kommunala skolan, men vi ska följa kunskapsnivån i hela Södertälje. Vi ser vikten av olika skolformer, de kompletterar och inspirerar varandra.

• Vi fördjupar den statistiska genomlysningen som görs av våra skolor. Mer transparens är av godo!

• Vi vill öka tryggheten bland elever och lärare samt motverka den psykiska ohälsan.

Arbete och företagande

Vi i Moderaterna tror på tanken att Södertälje är platsen i Sverige där klassresor sker. Där möjligheter ges och ansvar krävs. Där ungdomar drömmer om att studera vidare, att driva företag och upptäcka världen. Där företag växer och nya startas. Där den som går på bidrag kämpar lika hårt för att nå arbete, som den som redan har det. Var du kommer ifrån ska aldrig vara viktigare än vart du är på väg.

Södertälje har alla förutsättningar för ett blomstrande företagsklimat och en bättre arbetsmarknad. Med vår närhet till Stockholm, våra stora internationella företag och den fantastiska företagsanda som finns borde alla södertäljebor som kan jobba ha ett arbete. Det är möjligt att minska regelkrångligheter, skapa ett positivt företagsklimat och aktivt bedriva lokal arbetsmarknadspolitik som kompletterar arbetsförmedlingens insatser.

Vi tror att Södertälje kan bättre. Men en stor problematik har varit att det har saknats politiskt ansvarsutkrävande. Det har vi, tillsammans med den övriga majoriteten nu rättat till. Eftersom näringslivsfrågor är nära förknippade med arbetsmarknadsfrågor har vi i Moderaterna drivit frågan om en ny nämnd som leder kommunens arbete. Den nämnden, arbets- och näringslivsnämnden, finns nu på plats och skapar en koppling till ett ansvarsutkrävande som tydligare visar att dessa frågor handlar om politiskt ansvar. Nämndens uppdrag är att främja sysselsättning och näringslivet i kommunen.

Många företag som är nystartade eller funderar på att etablera sig står ofta med en rad olika frågor. Genom att anställa personer i kommunen som enbart arbetar med företagsetableringar och att besvara frågor gör vi det enklare för företag att etablera sig i Södertälje. Detta arbete har vi nu startat igång genom en företagslotsfunktion. Vi ändrar gamla processer och arbetssätt för att de företag som har kontakt med kommunen ska mötas av god service istället för byråkratiskt krångel och otydlighet.

För oss i Moderaterna är det viktigt att alla ska få chans att arbeta och bidra till ett bättre Södertälje. Därför är det av yttersta vikt att vi bekämpar arbetslösheten. För att göra detta krävs det att kommunen tar alla insatser som är möjliga för att hjälpa människor till arbete. Detta är en av våra två grundpelare i begreppet Södertäljelinjen – där ett sunt näringsliv och företagande är det andra viktiga benet. Med Södertäljelinjen kan vi hjälpa människor att inte fastna i skadligt bidragsberoende utan istället hitta en funktion och glädje i arbetslivet, vilket i sin tur innebär att mindre av kommunens resurser går till försörjningsstöd.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har påbörjat arbetet med att införa en lokal arbetslinje, den som kan jobba ska jobba.

• Vi har infört företagslotsar.

• Vi har infört en ny nämnd för företagsklimatet, arbets- och näringslivsnämnden.

• Vi har beslutat om 100 hektar ny företagsmark.

• Vi förändrar kommunens attityd till företagare och företagande. Vi genomför utbildning av tjänstepersoner i service och bemötande.

• Vi genomför en översyn av viten och taxor. Det ska aldrig vara ekonomiskt fördelaktigt att betala ett vite istället för att följa bygglov och lagar. Taxor ska vara på en relevant nivå utifrån vad de syftar till; de ska inte nödvändigtvis vara omsättningsbaserade och bli en slags skatt. Genom att pressa bort fuskarna skapar vi förutsättningar för hederliga företag!