En ny styrelse är vald

Den 7 februari ägde Moderaterna i Södertäljes årsmöte rum i Södertälje stadshus där en ny styrelse valdes fram att leda arbetet under 2024.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i vår organisation och har till uppgift att välja styrelse för arbetet inom föreningen för det kommande verksamhetsåret. 2024 är ett år som kommer bjuda på mycket för Moderaterna i Södertälje. Vi inleder med ett EU-val under våren och fortsätter därefter med att ytterligare utveckla Södertälje som kommun.

Jag är ärad över förtroendet att få leda vår förening genom ett så händelserikt år som 2024

Daniel Thepper, nyvald ordförande

För att leda arbetet och föreningen valdes en ny föreningsstyrelse för verksamhetsåret:

Ordförande
Daniel Thepper

Vice ordförande
Alexander Rosenberg

Ledamöter
Per Holmgren
Göran Karlsson
Katarina Seppänen
Daniel Danial
Josef Larsen
Noel Munigala
Anna Liljekvist
Sandro Banovac
Mikael Grennard
Ackad Barsom

En ansvarsfull budget för kommande år

I dag fattar vi beslut om och fastställer det viktigaste styrdokumentet i kommunen – mål och budget för kommande år. Det visar i vilken riktning kommunen ska gå, prioriterade åtgärder, övergripande mål och fördelning av kommunens finanser.

Vi lever i en tuff tid. 2024 ser ut att bli ett av de ekonomiskt svåraste åren på länge. Därför är det av största vikt att ta ansvar och fokusera på att åtgärda de problem och utmaningar vi står inför. Därför presenterar vi en stram budget med tydliga prioriteringar. Kommunen ska gå stark ur denna prövning med ett positivt resultat på sista raden.

I majoriteten för Södertälje är vi tre partier som styr tillsammans och som tar det politiska ansvaret för de kommande åren på mycket stort allvar. Vi är tydliga. Vi ska stärka skolan och barns uppväxtvillkor, vi ska bekämpa den grova organiserade brottsligheten och välfärdsbrottligheten, utveckla arbetsmarknaden och näringslivet och stärka den gröna omställningen för framtiden.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra.

Allt detta prioriterar vi samtidigt som vi tar ansvar för kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat men mer kan göras för att fortsätta förbättra och utveckla våra skolor. Arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet och arbetet med att få fler i egen försörjning intensifieras. Näringslivet i Södertälje växer och därmed kravet på ett välfungerande och gott näringslivsklimat. Södertälje kommun har rankats till Sveriges nionde bästa miljökommun och det arbetet ska fortsätta och stärkas.

Allt detta gör vi samtidigt som vi bibehåller ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi även framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i stadskärnan och i våra kommundelar med inspirerande och stimulerande platser för invånare och besökare att ta del av.

Läget är tufft, men med tydliga prioriteringar i ryggen är vi hoppfulla inför framtiden. Målen och vägen framåt är tydliga. Vi fokuserar på det som är viktigt, i dag, i morgon och i framtiden. Vi tar ansvar för en hållbar framtid.

Boel Godner (S)

Alexander Rosenberg (M)

Lars Greger (MP)

Vi ska göra vårt bästa så att även Metin Hawsho förstår

Metin Hawsho (L) skriver i ett debattinlägg att det är svårt att tolka den budget som vi tagit fram tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi förstår att det kan vara svårt att ta till sig all information i kommunens högsta styrande dokument, så vi ska försöka förklara så att även Liberalerna förstår.

Metin lyfter fram de fem stora prioriteringarna som vår budget bygger på. Dessa kom vi, S och MP fram till att vi skulle arbeta med när vi bildade vår majoritet förra året. Vi enades om att fokusera på att lösa de problem som vår kommun står inför och att lämna det politiska kaos som rått innan.

De fem prioriteringar är, vilket även tydligt framgår i budgeten: stärkt skola och barns uppväxtvillkor, trygghet och säkerhet, en utvecklad arbets- och näringslivspolitik, stärkt grön omställning, samt ordning och reda i kommunens ekonomi.

Prioriteringarna ligger till grund för vår budget och för vår politiska inriktning för hela mandatperioden. Inte svårare än så.

Vi går vidare till de tio KF-mål som därefter lyfts. Kommunfullmäktige ska i mål och budget fastställa mål för kommunens verksamheter att utgå ifrån. Samtliga nämnder ska styra mot målen och alla verksamheter ska arbeta utifrån dessa. KF-målens syfte är alltså att vara övergripande mål som nämnderna sedan bryter ned i verksamhetsmål. Detta innebär också att alla nämnder har olika sätt att arbeta mot ett mål, till exempel målet att barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor. Där kan vi anta att utbildningsnämnden kommer ta fram indikatorer utifrån deras utbildningsuppdrag medan tekniska nämnden snarare fokuserar på att skapa trygga och säkra skolvägar och områden för barn att vistas i. Även detta förklaras i budgeten.

Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag.

Däremot förklaras det inte i Liberalernas förslag hur till exempel omsorgsnämnden ska bidra till att ”elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska inklusive svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)” ska öka till 89 procent, som är ett av de mål som presenteras. Målen som Liberalerna presenterar i sin budget för hela kommunen berör enskilda verksamheter vilken är tvärtemot hur målstyrningen för kommunfullmäktige fungerar.

Liberalerna och Metin Hawsho menar att majoritetens budget är ”för detaljstyrande” samtidigt som deras eget förslag till målstyrning innehåller detaljer på individnivå. Vi håller med Hawsho om att politiken ska säga vad som ska göras. Det är det som är politikens roll och syfte och vår budget pekar tydligt ut vad vi vill göra. Vad Liberalerna vill är dock lite svårtytt, den större delen av deras förslag till budget handlar om majoritetens förslag. Vi ser fram emot att få höra mer om Liberalernas förslag under budgetdebatten på måndag, där kan vi även svara närmare på Metins Hawshos många frågor.

Maria Frithz Warg (M)

Kommunalråd

Majoritetens förslag till Mål och budget 2024-2026

Denna budget är en av de stramaste som lagts på många år med tydliga prioriteringar kring vilka åtgärder som ska genomföras. 2024 blir ett tufft år ekonomiskt, men Södertälje kommun står stark och stadig. Målen och vägen framåt är tydliga. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Ansvar i en föränderlig tid

De svåra frågor som Södertälje kommun hanterar går att lösa. Vi ska ge barn och unga goda uppväxtvillkor, kraftsamla mot den grova organiserade brottsligheten, få fler i arbete och vidta offensiva åtgärder för miljö och klimat.

Trots utmaningar finns det mycket positiv utveckling i kommunen. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat, arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet, näringslivet är starkt och växer och Södertälje kommun har rankats som Sveriges nionde bästa miljökommun. Det är ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i hela kommunen med vackra och roliga platser för invånare och besökare att mötas på.

Med denna budget levererar vi en ekonomi i balans och med ett, om än lägre, positivt resultat på sista raden.

I budget för 2024 prioriteras dessa områden:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi

Nu inför vi företagslotsfunktion i Södertälje

Den 25 september infördes en ny lotsfunktion i Södertälje kommun inriktad mot att ge bättre service till kommunens företag i deras kontakt med kommunen.

Lotsfunktionen ska fungera som en väg in till kommunen och möjliggöra samordning av frågor och ärenden från företagare i kommunen. Vid kontakt med kommunens kontaktcenter kommer man nu som företagare kunna ange att ens ärende rör sig om just företagsfrågor och få hjälp direkt. Har man flera ärenden inom kommunen får man möjlighet till ett så kallat ”dukat bord” där kontaktpersoner och handläggare från flera olika kontor och avdelningar i kommunen närvarar på ett och samma möte med företagaren och hela ärendet kan handläggas samtidigt och samordnat.

Denna funktion är en del av den näringslivsstrategi som kommunen fastställt och implementeringen ligger under den nya arbets- och näringslivsnämnden som leds av det moderata kommunalrådet Maria Frithz Warg.

Krafttag i arbetet mot ett bättre företagsklimat

Den 4:e september startar den nytillsatta arbets- och näringslivsnämnden igång sitt arbete med Moderaternas kommunalråd Maria Frithz Warg som ordförande.

Nämnden tar över ansvaret för kommunens arbete kring arbets- och näringslivsfrågor och vuxenutbildningen. Målet med nämndens arbete är att få fler människor i arbete och egen försörjning genom fokus på utbildning och kompetenshöjning samt stimulera det lokala näringslivet och dess behov.

”Mitt mål med nämndens arbete den första tiden är att skapa förutsättningar för att ge alla Södertäljebor möjligheter till ett meningsfullt arbete och egen försörjning. På så sätt också öka möjligheterna till valfrihet i livet.” – säger Maria Frithz Warg.

”Jag förstår MUF:s frustration”

Jag vill tacka Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Södertälje för insändaren om den nya fritidsgården i Ronna. 

Jag förstår MUF:s frustration. Satsningen är kostsam och vi står inför en rad andra utmaningar i Södertälje som också behöver finansieras. Anledningen till att M inte gått emot projektet är att vi var sena in i processenNär vi väl bildade majoritet med S och MP så var beslutet om fritidsgården redan fattatDärefter har vi verkat för att införa en investeringsberedning som kommer att granska förslag på just sådana här investeringar framöver. 

Även om vi Moderater kanske hade önskat oss en mindre kostsam lösning tror vi att fritidsgården nu kan bli en tillgång för Södertäljes unga och vi kommer jobba för att den utnyttjas på bästa sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att denna satsning inte utesluter de satsningar MUF föreslår. Jag är överens med MUF om att vi bör satsa på utbildning, mentorskap, stödprogram och att förbättra ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden. Detta är åtgärder vi Moderater jobbar för i majoritets- såväl som minoritetsställning och som jag driver i utbildningsnämnden och inte minst kommer att driva i den nya nämnden, arbets- och näringslivsnämnden. Att vi över huvud taget har en arbets- och näringslivsnämnd är ett resultat av moderat politik.  

Moderaterna vill idag verka för att den beslutade dyrbara investeringen kommer Södertäljeborna till gagn och vi kommer jobba hårt för att styra upp framtida investeringar.

Maria Frithz Warg
Kommunalråd och arbets- och näringslivsnämndens ordförande 

Vård & omsorg

Äldrevården ska bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande. Dagens äldre är vitala och har många gånger förutsättningarna att leva ett rikt liv långt upp i åren. Därför ser vi i Moderaterna att det är oerhört viktigt och centralt att få råda över sig själv och sin situation. I grunden är det en frihetsfråga. Samtidigt måste alla äldre i Södertälje få känna sig trygga och glada. Vi tar den psykiska ohälsan och ensamheten bland våra äldre på största allvar. En kommun som under flera år gjort hundratals miljoner i vinst och samtidigt har haft äldre som mår dåligt har prioriterat fel. Den felprioriteringen vill vi rätta till.

I framtiden blir vi fler äldre i samhället i förhållande till yngre aktiva i arbetslivet. Färre ska stötta fler. För att möta framtiden måste vi därför utveckla en effektiv och hållbar resursanvändning. Här blir digitaliseringen som omsorgskontoret arbetar med väldigt viktigt. Den framtida utvecklingen omfamnar strategier som betonar evidensbaserat arbete och ett salutogent förhållningsätt, det vill säga att fokusera på vilka faktorer som vidmakthåller hälsa, snarare än vad som orsakar sjukdom.

Vi i Moderaterna menar att det är en grundläggande trygghet att själv få bestämma vem som ska hjälpa till med vård och omsorg. Valet ska kunna ligga hos brukaren – eller hos den som har en släkting som får stöd. Vi menar även att brukare ska ha färre omsorgskontakter för att skapa högre trygghet. Det är rimligt att inte behöva träffa fler än sju olika personer på en och samma månad. För att det ska bli möjligt krävs att kommunen jobbar mer aktivt med schemaläggning. Vi menar även att antalet vårdkontakter ska redovisas i verksamhetsplaneringen för omsorgskontoret framöver. En annan aspekt på kvalitet inom äldreomsorgen – och som inte ska underskattas – är vikten av att personalen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna göra sig förstådda i kontakten med brukaren.

Vi i Moderaterna vill fokusera på att höja kvaliteten på omsorgen, men det finns stora utmaningar inom dels budgetering och prognostisering, dels i utförande. Detta är bakgrunden till att vi anser att kommunen ska fortsätta verka inom LOU (lagen om offentlig upphandling) för att höja kvaliteten inom vår egen verksamhet. Samtidigt ser vi det önskvärt och möjligt att ta in flera externa aktörer. Men det måste ske inom ramen för LOU.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har lagt ett uppdrag om att förbättra kvaliteten och nöjdheten inom hemtjänsten.

• Vi vill fortsätta det omställningsarbete som omsorgskontoret befinner sig i. Framtidens omsorgskontor ser att gruppen äldre ökar och arbetet måste ske mer effektivt, utan att ge avkall på kvalitet. Detta ska ske bland annat genom digitala lösningar som stödjer brukarnas egenmakt.

• Vi vill stärka planeringen beträffande budgetering och schemaläggning. Den återkommande underfinansieringen som varit måste förändras. Vi vill även arbeta för bättre schemaläggning. Brukare ska inte behöva ha fler än sju olika personer på en och samma period.

• Vi vill tillsätta extra medel för att utrota äldres ensamhet. Den psykiska ohälsan bland våra äldre måste minska.

• Vi vill öka valfriheten till att välja leverantör av omsorg, inom LOU.

Ekonomi

Vi ser idag ett tufft ekonomiskt läge, både för medborgare och företagare, där räntehöjningar, inflation och ökad arbetslöshet präglar vår vardag. I tider som dessa, med stora sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar krävs en ansvarsfull ekonomisk politik mer än någonsin. En politik som vet var och när vi behöver vara mer restriktiva men som samtidigt skapar förutsättningar för att underlätta de utmaningar vi nu ser.  

Södertälje kommuns verksamheter och bolag ska präglas av hög kvalitet, god service och effektivitet där de resurser som tilldelas används klokt och målinriktat. Vi menar att all verksamhet ska bedrivas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Värdet av att kommunala investeringar genomförs har stor betydelse för utvecklingen av kommunens verksamheter, det lokala näringslivet och södertäljeborna. Därtill är en fungerande uppföljning av stor vikt för att säkra god kvalitet inom de kommunala verksamheterna. Därför har vi moderater, tillsammans med den övriga majoriteten, återinfört en investeringsberedning som ska följa upp och granska kommunens investeringar samt säkerställa att de genomförs. Detta är ett steg i rätt riktning för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. Vi kommer ta fler steg.

I stället för fler höga skatter behöver Södertälje fler som jobbar och betalar skatt. En ansvarsfull och ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i moderat politik. Vi tror inte att höga skatter i sig självt har ett egenvärde utan menar att värdet ligger i hur skattepengar prioriteras och används. Politikens prioriteringar ska gynna invånarna inte straffa dem. Genom att prioritera skattepengar rätt är det också möjligt att sänka skatten. Södertälje ska vara en ekonomiskt hållbar kommun både för medborgare och företagare.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har infört en investeringsberedning för att få ordning på kommunens investeringar.

• Vi vill minska den politiska organisationen. Vi menar att nämnder med tydligt politiskt ansvar är bra. Antalet kan växa, men ser inget behov av att dessa har lika många ledamöter som idag, vi vill sänka till nio stycken.

• Vi vill stärka kommunen som arbetsgivare. Låg genomförandegrad eller långsam kommunal service handlar ofta om en pressad organisation. God förvaltning kräver gott ledarskap. Personal ska trivas och stanna i Södertälje. Alla löner ska sättas individuellt, det ska löna sig att göra ett extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män får förekomma.

• Vi vill sänka kommunalskatten.

• Vi vill skapa en effektiv kommunal organisation.

Hållbarhet & miljö

Södertälje har möjligheten och potentialen att bli den ledande och mest intressanta hållbara kommunen i Sverige. Vi i Moderaterna vill ta vara på den möjligheten. Vi tror på innovation, ny teknik och att skapa möjligheter att göra rätt. Vi tror också att det skapar en kommun människor vill bo i, en kommun som människor flyttar till – inte från. Vi är inte framme, men vi har idéerna för att ta oss dit.

För att en ansvarsfull miljö- och klimatpolitik ska få effekt måste den utgå från hur resurser används i nuläget och på vilket sätt de bättre hade kunnat användas. Den kraftiga utbyggnadstakt som präglat de senaste åren och som uppstått i och med bygghetsen har haft stor påverkan på miljön. Därför har vi i Moderaterna, sen vi ingick i majoriteten, sett till att slopa det tidigare målet om 20 000 nya bostäder. Fokus ska ligga på kvalitet, inte kvantitet. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill ta större hänsyn till effekterna på miljö när kommunal mark exploateras och se till hur de tillgängliga resurserna används på bästa sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inget egenvärde i att bygga ut en kommun på ett sätt som kraftigt fördärvar miljön.

Moderaternas politik tar avstamp i att både klimatet och tillväxten ska gå vinnande ur utvecklingen av Södertälje. Genom att ställa höga krav på energianvändningen och koldioxidhalten är det möjligt att bygga nytt samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Därför vill vi ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp. Vi vill även eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning. Det finns goda exempel på kommuner som ökat exempelvis användandet av trävaror i byggkonstruktionen för att på så sätt minska användningen av begränsade resurser som grus och betong.

Vi vet att satsningar på grönområden i stad och på landsbygd, ren luft och friska vattendrag är förutsättningar för att skapa ett gott liv, både för människan och miljön. Vi vet att arbetet med hållbarhet och miljö är avgörande för södertäljebornas välbefinnande och Södertäljes fortsatta utveckling och vi är beredda att ta ansvar. Södertälje ska bli den hållbara kommun vi kan vara.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för hållbart byggande.

• Vi har slopat målet om 20 000 nya bostäder för att istället fokusera på hållbarhet och kvalitet.

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för laddinfrastruktur, det ska inte vara dina skattepengar som betalar någon annans el till bilen.

 Vi vill tänka utifrån klimatsmart energi. Vi vill nyttja lokal kraftvärmeproduktion i högre grad, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara transporter. Vi vill också eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning.

• Vi vill satsa på restaurering av våra sjöar och vattendrag. Vi vill återskapa fiskvandringsvägar och ser våtmarker som en viktig del i klimatåterställningen för att minska växthusgaser. Vi vill även införa livscykelanalyser på utsläpp vid byggnation och samhällsplanering.

Vi vill ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp (LCA)Kraven leder till att de som väljer att etablera sin verksamhet i Södertälje är med och bidrar till en positiv utveckling inom energi- och klimatfrågan.

Vi vill säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår gemensamma miljö. Vi vill se en mer teknikneutral hänsyn till anläggningstyper, så länge de uppfyller kravställningen enligt lag. Enskilda avlopp skall ingå i vårt cirkulära system, bidra till vår biogasproduktion och avfall återföras till vårt kommunala reningsverk.

• Vi vill ha en infrastruktur som stödjer klimatet. Vi vill bygga cykelleder mellan Södertälje, Enhörna, Järna och Hölö och vi vill ta fram en strategi för laddinfrastruktur. Vi ska främja elektrifieringen av transportsektorn och inkludera de kommunala bostadsbolagen för att se till att vi skapar en fungerande marknad för fristående aktörer.